giá trị của biểu thức

Như thế nào là là phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tớ rất cần phải cảnh báo những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân mò mẫm làm rõ rộng lớn về phong thái tính độ quý hiếm biểu thức trong số tình huống rõ ràng, mặt khác thích nghi với một vài dạng bài bác luyện về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: giá trị của biểu thức

Như tất cả chúng ta đang được biết, biểu thức đó là sự phối hợp Một trong những chữ, số vì thế những luật lệ toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những luật lệ tính cơ phiên bản, thổi lên lũy quá không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải rất có thể tiến hành bên trên những vần âm (đại diện mang lại những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội đơn giản và giản dị thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập nên áp dụng linh động, phối hợp Một trong những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia cơ phiên bản nhằm đo lường và tính toán đi ra độ quý hiếm sau cùng của biểu thức được mang lại. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, tớ phải ghi nhận áp dụng linh động Một trong những luật lệ tính cơ phiên bản sao mang lại tìm ra sản phẩm đúng đắn nhất. Hình như, Khi giải những luật lệ toán, học viên cũng rất cần phải ghi ghi nhớ một vài cảnh báo, quy tắc đề nghị nhằm vận dụng vô câu nói. giải. 

Những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức nhưng mà tất cả chúng ta thông thường bắt gặp bại là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, hoặc luật lệ nhân và luật lệ phân chia, tớ tiếp tục tiến hành luật lệ tính kể từ ngược thanh lịch nên.
 • Nếu một biểu thức đem khá đầy đủ những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức đem lốt ngoặc đơn, tớ nên tiến hành những luật lệ tính vô lốt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi tiến hành luật lệ tính nằm trong, học viên cần thiết cảnh báo một vài điều sau đây:
 • Nên group những số hạng đem vô biểu thức sao mang lại trở thành group đem tổng là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc điểm gửi gắm hoán: Khi thay đổi vị trí của những số hạng vô một tổng thì sản phẩm của tổng vẫn bất biến.
 • Luôn ghi ghi nhớ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa đem đáp án

Bài luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài luyện 2: Tính thời gian nhanh độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài luyện 4: Tìm hắn, biết:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247
 2. b) hắn : 3 = 190 – 90
 3. c) hắn – 8357 = 3829 x 2
 4. d) hắn x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) hắn : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) hắn – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài luyện 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi siêu thị thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: Giá cao su hôm nay 28/9/2023: Ổn định

Mỗi ngày siêu thị bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu.

Bài luyện 6: Tú đem 76 viên bi. Số bi của An vội vàng 5 phiên số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài luyện 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng đem vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô sản phẩm số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân thiết 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô sản phẩm số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của sản phẩm số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài luyện 8: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng đem vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô sản phẩm số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài luyện 9: Phát biểu nào là bên dưới đấy là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những luật lệ tính cơ phiên bản không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện mang lại những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức đem khá đầy đủ những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tớ tiến hành luật lệ tính kể từ ngược thanh lịch nên.
 3. Nếu một biểu thức đem khá đầy đủ những luật lệ tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức đem lốt ngoặc đơn, tớ tiến hành những luật lệ tính vô lốt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài luyện 10: Giá trị của hắn vô biểu thức bên dưới đấy là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính lếu số và bài bác luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính khoảng nằm trong và những Việc khoảng nằm trong cơ phiên bản và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, ghi nhớ thời gian nhanh, ghi nhớ lâu, đơn giản và giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, gần giống thích nghi với một vài dạng bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc các bạn đạt được sản phẩm cao vô môn Toán.

Xem thêm: trạm kế tiếp là hạnh phúc