na2co3 ra co2

Na2CO3 (aq) + CO2 (g) + H2O (l) 2 NaHCO3 (aq)

Xem thêm: Người nông thôn có câu: 'Mở cửa có hai thứ thì con cái luôn giàu có', hai thứ này là gì? Nhà bạn có cái nào không?

Reactants:

 • Na2CO3Sodium carbonate source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02
  • Other names: Soda ash source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04, Washing soda source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02, Soda crystals source: wikipedia, accessed: 2019-09-27
  • Appearance: White solid, hygroscopic source: wikipedia, accessed: 2019-09-27; White hygroscopic powder source: ICSC, accessed: 2019-09-04
 • CO2
  • Names: Carbon dioxide source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04source: NIOSH NPG, accessed: 2019-09-02, {{plainlist| source: wikipedia, accessed: 2019-09-27, CO2 source: wikidata, accessed: 2019-09-02
  • Appearance: Colorless gas source: wikipedia, accessed: 2019-09-27; Odourless colourless compressed liquefied gas source: ICSC, accessed: 2019-09-04; Colorless, odorless gas. [Note: Shipped as a liquefied compressed gas. Solid sườn is utilized as dry ice.] source: NIOSH NPG, accessed: 2019-09-02
 • H2OWater, oxidane source: wikipedia, accessed: 2019-09-27
  • Other names: Water (H2O) source: wikipedia, accessed: 2019-09-27, Hydrogen hydroxide (HH or HOH) source: wikipedia, accessed: 2019-09-27, Hydrogen oxide source: wikipedia, accessed: 2019-09-27
  • Appearance: White crystalline solid, almost colorless liquid with a hint of xanh lơ, colorless gas source: wikipedia, accessed: 2019-09-27

Products:

Xem thêm: 4 tuổi hạnh phúc nhất ngày 30/9/2023 - Tử vi hôm nay

 • NaHCO3Sodium hydrogen carbonate source: wikipedia, accessed: 2019-09-28source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04
  • Other names: Sodium bicarbonate source: wikipedia, accessed: 2019-09-28source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04, Baking soda source: wikipedia, accessed: 2019-09-28source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04, Bicarb (laboratory slang) source: wikipedia, accessed: 2019-09-28
  • Appearance: White crystals source: wikipedia, accessed: 2019-09-28; White solid in various forms source: ICSC, accessed: 2019-09-04